Tuesday, July 16, 2013

"ಅಮ್ಮಾ ನೀ ಹಾಡು, ಅದ್ರೆ ನನ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಹೊಗ್ಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದವಳು, ವೇದಿಕೆ ಏರುವ ಹೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೆ, " ಅಮ್ಮಾ ನೀ ಹಾಡ್ಬೇಡ ಪ್ಲೀ...ಸ್" ಎಂದು ಬಾಡಿದ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಸೆರಗ ಹಿಡಿದು ಕೂತಳು.ಅಮ್ಮನ ನೆರಳಾಗೇ ಸದಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸೊ ಅವಳು, ಅಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೇಳಲೊಲ್ಲಳು.
ಅದ್ ಹೇಗೋ ಅವಳ ಮನವೊಲಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ್ದೂ ಆಯ್ತು, ಒಂದೆರಡು ಹಾಡಿಗೆ ದನಿಯಾದದ್ದೂ ಆಯ್ತು. ಅವಳೆಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ನೋಡದಿರಲಾಗಲಿಲ್ಲ.ನನ್ನನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಎರಡು ಕೆಂಗಣ್ಣುಗಳು, ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ಆಗ ತಾನೇ ನಾ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಬಂದ ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಾಗಿ ಹರಿಯತೊಡಗಿದವು. ಆ ಪುಟ್ಟ ತುಟಿಗಳೇನೂ ನುಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಕಂಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ "ಪ್ಲೀ....ಸ್" ಎಂದವಾ?
"ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸು" ಎಂದು ವಿನಯ್ ಹಾಡಲು ಶುರುವಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಕೆಳಗಿಳಿದು ಶಾರ್ವರಿಯ ಬಳಿಗೋಡಿದೆ.ಸಹಾಯಕಿಯ ಕೈ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಓಡಿ ಬಂದು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದಳು ಕಂದಮ್ಮ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇದು ಅವಳು ಉಂಡು ಮಲಗುವ ಸಮಯ.ನನ್ನೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೂ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತಿರಬೇಕೆ ನನ್ನ ಕಂದ ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದ್ರೂ, ಬೇರೇನೂ ಉಪಾಯ ತೋಚದೆ ಅವಳನ್ನೂ ವೇದಿಕೆಯೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡೆ.
ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿಶ್ಟು ಪಾಪಪ್ರಗ್ನೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಎನಿಸಿದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾದೋಳು ನನ್ ಅಮ್ಮಾ.. ತಾಯಿಯಾಗಿ,ಗುರುವಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವಳು, ಇಂದು ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಇರದೆ ಹೋದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಸು ಗದರಿದೆ.
ಪಾದರಸದಂತೆ ಕೂತಕಡೆ ಕೂರದೆ ಸದಾ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಾರ್ವರಿ ಅಂದು ಸತತ ೧.೩೦ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲಿಸಿದಳು, ಕೂತಲ್ಲೇ ಕುಣಿದಳು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಳು. 
ಇಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಎನಿಸಿದರೂ, ಮುಂದೆಂದಾದರು ಶಾರ್ವರಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ತನ್ನ ಸಿಹಿಕ್ಷಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಆಸೆ ಈ ಅಮ್ಮನಿಗೆ.................................

Saturday, July 30, 2011


£ÁªÀÇ »ÃUÉÃ......................
EwÛÃZÉUÀµÉÖ Erà «±ÀéªÀÅ Father’s Day AiÀÄ£ÁßZÀj¹vÀÄ. ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£Éßà vÀ£ÉÆß¼ÀUÀqÀV¹lÄÖPÉÆArgÀĪÀ Facebook£À®Æè vÀAzÉAiÀÄA¢gÀ ¢£ÀzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. F Facebook£À°è vÀªÀÄä ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© vÀÄA© CzÀPÉÌ §gÀĪÀ comments UÁV PÁAiÉÆÃzÉà MAzÀÄ ZÀl £ÉÆÃr. £À£ÀUÀÆ D zÀÄgÀ¨sÁå¸À«zÉ! £À£ÀßAvÉAiÉÄ C°ègÀĪÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄA¢VzÉ. CAzÀ ªÉÄÃ¯É D ¢£À PÉüÀ¨ÉÃPÉÃ? vÀAzÉ ªÀÄPÀ̼À ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ Facebook£À°è gÁgÁf¸ÁÛ EzÀݪÀÅ. £Á ©mÉãÉÃ? ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀ9zÀªÀ¼ÁVzÀÝ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ, RÄa9UÉ ºÀwÛgÀªÁV ¤°è¹, £ÀqÉAiÀÄ®Ä PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß upload ªÀiÁrzÉ. eÉÆvÉUÉÆAzÀÄ miss youJA§ ¸ÀAzÉñÀ ¨ÉÃgÉ!
CªÀj¢ÝzÀÝgÉ F miss you, love you, hate you , CµÉÖÃAiÉÄÃPÉ Father’s Day PÀÆqÀ ‘DAUÀè ±ÉÆÃQAiÀÄ sentiments' JAzÀÄ ¢üPÀÌj¸ÀÄwÛzÀÝgÉAzÀÄ £É£À¥ÁAiÀÄÄÛ. eÉÆvÉUÉà CAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀæPÁ±ï gÉÊ C©ü£ÀAiÀÄ-¤zÉ9ñÀ£ÀzÀ 'C©üAiÀÄÄA £Á£ÀÄA' vÀ«Ä¼ÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÁAiÀÄÄÛ.

K¤®è¢zÀÝgÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ¨Áj £ÉÆÃrgÀ§ºÀÄzÀÄ £Á¤Ã avÀæªÀ£ÀÄß. ¥Àæwà ¨ÁjAiÀÄÆ F avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ £À£ÀUÀj«®èzÀAvÉAiÉÄà PÀtÂÚÃgÀÄgÀĽzÀÄÝAlÄ, ºÉÆmÉÖ ºÀÄuÁÚUÀĪÀµÀÄÖ £ÀQÌzÀÄÝAlÄ, ‘£À£Àß C¥Àà PÀÆqÀ »ÃUÉà EjÛzÀæ®é!' JAzÀÄ ¨sÁªÀÅPÀ¼ÁVzÀÄÝAlÄ. ¨Á®å-vÀAzÉ-¦æÃw-ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ §AiÀĹzÀÄÝAlÄ. MmÁÖgÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ §ºÀ¼À ºÀwÛgÀªÉ¤¸ÀĪÀ avÀæ. vÀAzÉUÉ vÀ£Àß M§â¼Éà ªÀÄUÀ¼À ªÉÄðgÀĪÀ ¦æÃw ºÉÃUÉ ‘PÀÄgÀÄqÁVgÀÄvÉÛ' JAzÀÄ ¥Àæw©A©¸ÉÆà avÀæ.
'PÀÄgÀÄqÀÄ' JAzÀgÉ vÀ¥Éàä®è ©r. £ÀªÀÄä°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄA¢UÉ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄðgÀĪÀ ¦æÃw PÀÄgÀÄqÉà ¸Àj. EzÀPÉÌ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÉÆgÀvÀ®è, vÁAiÀÄÛ£ÀzÀ ºÉƸÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÉÆ £Á£ÀÆ ºÉÆgÀvÀ®è. £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæwAiÉƧâ£À®Æè 'C©üAiÀÄÄA £Á£ÀÄA' avÀæzÀ ¥ÀæPÁ±ï gÉÊ EzÉÝà EgÀÄvÁÛ£ÉAzÀgÉ GvÉàçÃPÉëAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ

£ÀªÉÄädªÀiÁ£Àæ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£Éßà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ, MªÉÄä, ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÉÆnÖ°£À°è Er JAzÀÄ ¨ÁAiÀÄÛ¦à CAzÀzÉÝà ¸ÁPÀÄ, "EqÉÆÃPÉ EªÀ¼É£ÀÄ vÀgÀPÁjãÁ, ªÀĸÁ¯É zÉÆøɣÁ? ªÀÄ®V¹ C£ÉÆßÃPÉ DUÉÆïÉéÃ? vÁAiÀiÁzÀÆæ E£ÀÆß ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃPÉ PÀ°Û¯Áé ¤Ã£ÀÄ? JAzÀÄ  CªÀgÀ PÉAUÀtÂÚUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ªÀiÁvÀæ!

£À£Àß vÀAzÉ PÀÆqÀ vÀ£Àß M§â¼Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀÝPÉ̯Áè "C¸ÀÄÛ’ JAzÀªÀgÉÃ.
‘¨sÀgÀvÀ£ÁlåPÉÌ ¸ÉÃj¹Ã¥Áà' - "C¸ÀÄ’Û.
‘¨sÀgÀvÀ£Álå ¸ÁPÁAiÀÄÄÛ, ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ¸ÉÃj¹Ã¥Áà' -"C¸ÀÄÛ’.
‘PÀ£Á9lQ ¨ÉÃqÀ, »AzÀƸÁÛ¤ UÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQÃ¥Áà' - "C¸ÀÄÛ’.
cycle PÉÆr¹Ã¥Áà £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀ¯ÁUÀzÀÄ' - "C¸ÀÄÛ’.
‘FUÀ 10£Éà vÀgÀUÀw, ¸ÀAVÃvÀ ¨ÉÃqÀ 'EAxÀºÀªÀgÀ §½AiÉÄà tutionUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀ¥Áà' -"C¸ÀÄÛ", "C¸ÀÄÛ", "C¸ÀÄÛ"....

E°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀUÀ9zÀ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÀArzÉÝãÉ.
‘2wheeler PÉÆr¹Ã¥Áà' - "¨ÁåqÀªÀiÁä traffic eÁ¹Û",
'ºÉÆÃVè UɼÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¤ÃªÉà §lÄÖ §¤ßÃ¥Áà' - "EAzÁUÀzÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä" (UɼÀwUÉ CtÚ£ÉƧâ¤zÁÝ£ÉA§ ¨sÀAiÀÄ),
Hair cut ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀ¥Áà' - (ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ) "¯Éà ¤Ã£Éà MAzÀÄ PÀwæ vÀUÉÆAqÀÄ PÀvÀÛj¸À¨ÁgÀÝ-parlour AiÀiÁPÉ? (ªÀÄUÀ¼ÀÄ parlour JAzɯÁè ¸ÀÄwÛ ºÁ¼ÁUÁÛ¼ÉãÉÆà JA§ DvÀAPÀ).
ªÀÄUÀ¼ÀÄ collegeUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸Àé®à ºÉZÀÄÑ PÀ«ÄäAiÀiÁzÀgÀÆ, UÉÃn£À §½AiÉÄà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¦±ÁaAiÀÄ£ÀÄß ºÉUÀ¯ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ PÁAiÉÆà vÀAzÉ. D ºÀÄqÀÄV ¦æÃvÉÆìâjè, UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¹£ÉªÀiÁUÀÆ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÀ ¥Àj¹Üw.

C¸ÀÄÛ zÉêÀgÀ 'PÀÄgÀÄqÀÄ' MAzÉqÉAiÀiÁzÀgÉ, over possesive zÉÊvÀågÀ 'PÀÄgÀÄqÀÄ' E£ÉÆßAzÉqÉ. EªÉgÀqÀgÀ ªÀÄzsÉå composed DVgÀĪÀ ¦vÁªÀĺÀgÀÆ EzÁÝgɤß. DzÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀgÀÄ.
"CgÉ! PÀÄgÀÄqÀÄ JAzÉÃPÉ£ÀߨÉÃPÀÄ? £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ PÁ¼Àf, possessiveness, ¦æÃw £ÀªÀÄUÀ®èzÉ E£ÁßjVgÀ¨ÉÃPÀÄ?’ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß EzÀ£ÉÆßzÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ°è GzÀ㫸À§ºÀÄzÀÄ.
¸Àj. »ÃUÉÆAzÀÄ ¢£À ¨sÀÆPÀA¥ÀªÁ¬ÄvÉA¢lÄÖPÉƼÉÆîÃt. ¤ªÀÄä PÀlÖqÀ E£ÉßãÀÄ 20 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼À°è PÀĹAiÀÄ°QÌzÉ. ¤ªÉÄäzÀÄjUÉà ¤ªÀÄä ªÀÄUÀÄ, ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ DlªÁrÛzÉ. ¸Àé®àªÉà zÀÆgÀzÀ°è ¤ªÀÄä eÉêÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ£É߯Áè ºÉÆwÛgÀĪÀ credit & debit card ºÁUÀÄ ºÀt¢AzÀ vÀÄA©gÀĪÀ ¤ªÀÄä purse PÀÆqÀ PÁtÂÛzÉ. E£ÀÄß 20 ¸ÉPÉAr£ÉƼÀUÉ ªÀÄPÀ̽§âgÀÄ ºÁUÀÄ purse F 3 gÀgÀ°è JgÀqÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤ÃªÀÅ JwÛPÉÆAqÀÄ NqÀ®Ä CªÀPÁ±À«zÉ. ¸Àé®à vÀqÀªÁzÀgÀÆ AiÀiÁgÀÆ G½AiÀįÁjj. K£ÁärÛÃj?
GvÀÛj¸ÉÆ CªÀ±ÀåPÀvɬĮè, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV AiÉÆÃa¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ.

¨ÉâAiÀÄ°ègÉÆà £Á¬Ä £Àj, ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀÄä ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄ,Û ºÉvÀÄÛ, ¦æÃw¬ÄAzÀ PÁ¥ÁqÀÄvÀÛªÉ. §Ä¢Þ eÉëUÀ¼ÁzÀ £ÁªÀÅ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CwAiÀiÁzÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¨É¼É¸ÀÄvÉÛêÉ. ºÁUÁzÀgÉ ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ £ÀªÀÄUÀÆ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ?

ªÀÈzÀÞ£ÁzÀ vÀAzÉAiÀÄ §½ dUÀ¼ÀªÁqÁÛ ªÉÊzÀå£ÁzÀ ªÀÄUÀ ºÉüÁÛ£É, "convent £À°è N¢ìzÀæAvÉ, MBBS ªÀiÁrìzÀæAvÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀAxÁ Hj£À°è ªÀÄ£É PÀnìzÀæAvÉ, ¸ÀéAvÀ clinic UÉ ºÀÆqÀ®Ä ºÀtzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀæAvÉ. EzÉãÀÄ WÀ£ÀPÁAiÀiÁ9£Á? ºÀÄnì¢æ, ºÀÄnìzÀ vÀ¦àUÉ ¨É¼É¹¢æ. CzÀgÀ¯ÉèäzÉ «µÉñÀ?’
ºËzÀÄ. EzÀgÀ°è «µÉñÀªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÆ EzÀ£ÉßÃ, ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÆ, ªÀÄUÀzÉƧâgÀÆ EzÀ£ÉßÃ. K£ÀÄ? £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ ¦æÃwAiÀÄ zsÁgÉAiÉļÉzÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ ¥ÀæPÀÈw ¸ÀºÀdªÁzÀ QæAiÉÄ. vÀ¥ÉàãÀÄ, C¯ÉéÃ?

DzÀgÉ....


PÉƯÉ, zÀgÉÆÃqÉ, CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀV fêÁªÀ¢ü ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À®Ä eÉ樀 ¸ÉÃjzÀ 25gÀ AiÀÄĪÀPÀ, ¥À±ÁÑvÁ¥ÀzÀ°è ¨ÉÃAiÀÄÄvÁÛ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ£É, "J®ègÀAvÉ £À£ÀUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀÆj¢ÝzÀÝgÉ........., D ¸ÀÆj£Àr vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÄA©§âgÀ ªÁvÀì®å zÉÆgÉwzÀÝgÉ........, ¸ÀèªÀiï£À UÀ°èUÀ¼À®è®èzÉ ±Á¯ÉAiÀÄ £Á®ÄÌ UÉÆÃqÉAiÉƼÀUÉ £À£Àß ¨Á®åzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼É¢zÀÝgÉ......."

²PÀëPÀ£ÉƧâ£À£ÀÄß £ÀA© ªÉÆøÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ ¨Á®Q vÀ£Àß ºÁ¸ÉÖ°£À QqÀQ¬ÄAzÀ, JzÀÄjVgÀĪÀ apartment£À CAUÀ¼ÀzÀ°è cycle£À ªÉÄÃ¯É PÀÆvÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß zÀÆqÀÄvÁÛ, ºÀAzÉAiÉÄà vÁ£ÀÆ NqÀÄwÛzÀÝ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉÆgÀUÀÄvÁÛ¼É. UÀAqÀÄ ¢QÌ®èzÉ vÀ£ÀߣÀÄß C£ÁxÁ±ÀæªÀÄzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÉÆߪÉÄä £É£ÉAiÀÄ®Ä AiÀÄw߸ÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄAeÁzÀ PÀAUÀ¼ÀÄ ±Á±ÀévÀªÁzÀ ¸ÀÄR ¤zÉæUÉ eÁgÀÄvÀÛªÉ.

ªÀAiÀĸÁìV ¸ÀÄPÀÄÌUÀnÖzÀ zÉúÀ. ªÀÄ®VzÀÝ eÁUÀ¢AzÀ K¼À¯ÁUÀzÀAvÉ ¸ÉmÉ¢gÀĪÀ PÉÊ PÁ®Î¼ÀÄ. vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ CjªÉà E®èzÀAvÉ vÀ£ÀߣÀÄß vÀĽzÀÄPÉÆAqÉà NqÁqÀĪÀ ªÀÄA¢. J¯Éè®Æè UÀzÀÝ®. PÁgÀt«®èzÉAiÉÄà £ÀUÀÄwÛgÀĪÀ D ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ. D £ÀUÀÄ«£À°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À zÀ¤AiÀÄÆ ¸ÉÃjzÉ JA§ Cj«zÉ DPÉUÉ. ¤±ÀàçAiÉÆÃdPÀ, ¤¸ÀìºÁAiÀÄPÀ¼ÁV ªÀÄƯÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÀ ªÉʱÉåAiÉƧâ¼À ªÀÄ£ÀzÀ¯ÉÆèAzÉà ¨sÁªÀ, 'CªÀiÁä.... ºÀ¸ÀÄUÀƸÁVzÀÝ £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ¤Ã£ÀÄ UÀw¹gÀ¢zÀÝgÉ, ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀAvÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÆ DUÀÄwÛgÀ°è®è.............'

ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀÄaUÉƽ¹, CqÀÄUÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹, ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÆß vÉƼÉzÀÄ, D¦üùUÉ ºÉÆgÀl UÀAqÀ£À£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌlÄÖ, £ÀªÀ ªÀiÁ¸À vÀÄA©zÀ D ¨sÁgÀªÁzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ, KzÀĹgÀÄ ©qÀÄvÁÛ, ªÀÄ£ÉAiÉƼÀ ºÉÆPÀÌ D ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ, £Á¢¤AiÀÄ PÉÊAiÀÄAzÀ eÁjzÀ PÁ¦üAiÀÄ ¯ÉÆÃlªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ £ÀAiÀĪÁV £ÀPÀÌ CvÉÛ, "¸Àé®à Mgɹ ©qÀªÀiÁä" JAzÀgÀÄ. vÀÄn ¦lPÉÌ£ÀßzÉ MgɸÀĪÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä »vÀÛ® PÀqÉUÉ ºÉeÉÓ ºÁQzÀªÀ½UÉ, "xÀÆ, G¦à®è, SÁgÀ«®è, zÀjzÀæ" JAzÀÄ DPÉ ªÀiÁrzÀ G¦àlÖ£ÀÄß .... ªÉÄÃ¯É PÀÄQÌzÀ ªÀiÁªÀ£À D¨sÀ9l, CvÉÛAiÀÄ PÉÆAPÀÆ ¸ÉÃj MªÉÄä vÀ¯É ¢üªÀiï CA¢vÀÄ.
"vÁ¬Ä E®èzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §AeÉAiÀÄgÁPÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ zÉêÀgÉÃ" JA§ AiÉÆÃZÀ£É zÀtÂzÀ ªÉÄÊ ªÀÄ£À¹ì£À¯ÉÆèªÉÄä ºÁzÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ.
D PÀëtzÀ¯ÉèÃ, £ÀªÀªÀiÁ¸À ºÉÆvÀÛ vÁAiÀÄ ªÉÆUÀªÀ¤ßÃUÀ¯Éà £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉA§ vÀªÀPÀzÀ°èzÀAwzÀÝ D fêÀ MªÉÄä ªÀÄUÀ먀 §zÀ°¹vÀÄ. ºÉuÉƧâ½UÉà ¹UÀ§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ D C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄÃ, PÉlÖzÀÝ£ÀÄß AiÉÆÃa¹zÀÝPÉÌ 'CAiÉÆåÃ' JAzÀÄ PÀtÂÚÃjlÖ¼ÁPÉ. JAzÀÆ PÁtzÀ vÁAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß PÀgÀļÀ PÀÄrAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀĪÀ vÀªÀPÀ ºÉZÁѬÄvÁUÀ.

¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÁ¸ÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ w½AiÀÄzÉAiÉÄà zÀ±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄ ©qÀĪÀ F PÁ®zÀ°è, "¤ªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ CUÀvÀå JµÉÆÖà ¤UÀ9wPÀjVzÉ, zÀAiÀÄ«lÄÖ ºÀAa sir JAzÀgÉ CzÀÄ UÁ½AiÀÄ°è ºÉÆêÀÄ ªÀiÁrzÀAvÉAiÉÄà ¸Àj.
vÀ.gÁ.¸ÀÄ gÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è N¢ÝzÀÄÝ £É£À¥ÀÄAlÄ. £ÀªÀÄä ¥ÀƪÀ9dgÀ PÁ®zÀ°,è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß, §AzÀ CwyUÀ½UÉ §r¹, G½zÀzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÉAzÀÄ. DzÀgÉ FUÀ HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉAzÀgÉ, "PÁ¦ü ¨ÉÃqÁé?" JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ, "HlPÉÌ PÀÆvÉÆ̽" JAzÀÄ ¤dªÁzÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ DºÁ餸ÉÆà ªÀÄ£É MqÀwAiÀÄgÀÄ vÀÄA¨Á «gÀ¼À. HlPÁÌzÀgÀÆ £ÁPÁ̸ÀÄ RZÁ9UÀÄvÉÛ. DzÀgÉ £ÀªÉÆä¼ÀUÉà EgÀĪÀ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ºÀAZÉÆÃPÉ ¨É¯É vÉvÀÛ¨ÉÃPÉ?

C£ÁxÁ±ÀæªÀÄPÉÌ EµÀÄÖ ¸Á«gÀ, EµÀÄÖ ®PÀë zÉÃtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆmÉÖ JAzÀÄ »UÀÄΪÀ d£À, MªÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ vÀªÀÄä PÉ®ªÉÃPÉ®ªÀÅ UÀAmÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß D C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, DlªÁqÀÄvÁÛ, ¥ÁoÀ ºÉýPÉÆqÀÄvÁÛ, PÉÊ vÀÄvÀÄÛ w¤ß¸ÀÄvÁÛ, ¯Á° ºÁr ªÀÄ®V¹zÁÝgÉãÀÄ?
vÀAUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÁPÉUÉ £ÁªÉAzÁzÀgÀÆ "GtÄÚ vÁ¬Ä" JAzÀÄ ©¹AiÀiÁzÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁr §r¹zÉÝêÁ?
ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀ ªÀiÁwgÀ°, ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EgÀĪÀ ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÀÄß, vÁ¬Ä ªÀÄ£É vÉÆgÉzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ, vÁ¬ÄAiÀÄ PÉÆgÀvÉ PÁtzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀªÀgɵÀÄÖ ªÀÄA¢?

£Á¤ÃUÁUÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ PÀĤßUÀ¼ÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÉAiÉÄà £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄj, ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁµÀ«gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÉà ¸Àj. £ÀªÀÄäzÀ®èzÀ fêÀUÀ¼À£ÀÄß, £ÀªÀÄäzÉAzÀÄ JzÉUÀ¦à, £Á®ÄÌ ¸À« ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrzÀgÉ vÁ£É ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÀĵÀåvÀé¢AzÀ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvɬÄAzÀ ¥Áæt ªÀÄÈUÀUÀ½VAvÀ ªÉÄïɤ¸ÀĪÀÅzÀÄ?