Saturday, July 30, 2011


£ÁªÀÇ »ÃUÉÃ......................
EwÛÃZÉUÀµÉÖ Erà «±ÀéªÀÅ Father’s Day AiÀÄ£ÁßZÀj¹vÀÄ. ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£Éßà vÀ£ÉÆß¼ÀUÀqÀV¹lÄÖPÉÆArgÀĪÀ Facebook£À®Æè vÀAzÉAiÀÄA¢gÀ ¢£ÀzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. F Facebook£À°è vÀªÀÄä ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© vÀÄA© CzÀPÉÌ §gÀĪÀ comments UÁV PÁAiÉÆÃzÉà MAzÀÄ ZÀl £ÉÆÃr. £À£ÀUÀÆ D zÀÄgÀ¨sÁå¸À«zÉ! £À£ÀßAvÉAiÉÄ C°ègÀĪÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄA¢VzÉ. CAzÀ ªÉÄÃ¯É D ¢£À PÉüÀ¨ÉÃPÉÃ? vÀAzÉ ªÀÄPÀ̼À ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ Facebook£À°è gÁgÁf¸ÁÛ EzÀݪÀÅ. £Á ©mÉãÉÃ? ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀ9zÀªÀ¼ÁVzÀÝ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ, RÄa9UÉ ºÀwÛgÀªÁV ¤°è¹, £ÀqÉAiÀÄ®Ä PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß upload ªÀiÁrzÉ. eÉÆvÉUÉÆAzÀÄ miss youJA§ ¸ÀAzÉñÀ ¨ÉÃgÉ!
CªÀj¢ÝzÀÝgÉ F miss you, love you, hate you , CµÉÖÃAiÉÄÃPÉ Father’s Day PÀÆqÀ ‘DAUÀè ±ÉÆÃQAiÀÄ sentiments' JAzÀÄ ¢üPÀÌj¸ÀÄwÛzÀÝgÉAzÀÄ £É£À¥ÁAiÀÄÄÛ. eÉÆvÉUÉà CAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀæPÁ±ï gÉÊ C©ü£ÀAiÀÄ-¤zÉ9ñÀ£ÀzÀ 'C©üAiÀÄÄA £Á£ÀÄA' vÀ«Ä¼ÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÁAiÀÄÄÛ.

K¤®è¢zÀÝgÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ¨Áj £ÉÆÃrgÀ§ºÀÄzÀÄ £Á¤Ã avÀæªÀ£ÀÄß. ¥Àæwà ¨ÁjAiÀÄÆ F avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ £À£ÀUÀj«®èzÀAvÉAiÉÄà PÀtÂÚÃgÀÄgÀĽzÀÄÝAlÄ, ºÉÆmÉÖ ºÀÄuÁÚUÀĪÀµÀÄÖ £ÀQÌzÀÄÝAlÄ, ‘£À£Àß C¥Àà PÀÆqÀ »ÃUÉà EjÛzÀæ®é!' JAzÀÄ ¨sÁªÀÅPÀ¼ÁVzÀÄÝAlÄ. ¨Á®å-vÀAzÉ-¦æÃw-ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ §AiÀĹzÀÄÝAlÄ. MmÁÖgÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ §ºÀ¼À ºÀwÛgÀªÉ¤¸ÀĪÀ avÀæ. vÀAzÉUÉ vÀ£Àß M§â¼Éà ªÀÄUÀ¼À ªÉÄðgÀĪÀ ¦æÃw ºÉÃUÉ ‘PÀÄgÀÄqÁVgÀÄvÉÛ' JAzÀÄ ¥Àæw©A©¸ÉÆà avÀæ.
'PÀÄgÀÄqÀÄ' JAzÀgÉ vÀ¥Éàä®è ©r. £ÀªÀÄä°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄA¢UÉ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄðgÀĪÀ ¦æÃw PÀÄgÀÄqÉà ¸Àj. EzÀPÉÌ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÉÆgÀvÀ®è, vÁAiÀÄÛ£ÀzÀ ºÉƸÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÉÆ £Á£ÀÆ ºÉÆgÀvÀ®è. £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæwAiÉƧâ£À®Æè 'C©üAiÀÄÄA £Á£ÀÄA' avÀæzÀ ¥ÀæPÁ±ï gÉÊ EzÉÝà EgÀÄvÁÛ£ÉAzÀgÉ GvÉàçÃPÉëAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ

£ÀªÉÄädªÀiÁ£Àæ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£Éßà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ, MªÉÄä, ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÉÆnÖ°£À°è Er JAzÀÄ ¨ÁAiÀÄÛ¦à CAzÀzÉÝà ¸ÁPÀÄ, "EqÉÆÃPÉ EªÀ¼É£ÀÄ vÀgÀPÁjãÁ, ªÀĸÁ¯É zÉÆøɣÁ? ªÀÄ®V¹ C£ÉÆßÃPÉ DUÉÆïÉéÃ? vÁAiÀiÁzÀÆæ E£ÀÆß ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃPÉ PÀ°Û¯Áé ¤Ã£ÀÄ? JAzÀÄ  CªÀgÀ PÉAUÀtÂÚUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ªÀiÁvÀæ!

£À£Àß vÀAzÉ PÀÆqÀ vÀ£Àß M§â¼Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀÝPÉ̯Áè "C¸ÀÄÛ’ JAzÀªÀgÉÃ.
‘¨sÀgÀvÀ£ÁlåPÉÌ ¸ÉÃj¹Ã¥Áà' - "C¸ÀÄ’Û.
‘¨sÀgÀvÀ£Álå ¸ÁPÁAiÀÄÄÛ, ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ¸ÉÃj¹Ã¥Áà' -"C¸ÀÄÛ’.
‘PÀ£Á9lQ ¨ÉÃqÀ, »AzÀƸÁÛ¤ UÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQÃ¥Áà' - "C¸ÀÄÛ’.
cycle PÉÆr¹Ã¥Áà £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀ¯ÁUÀzÀÄ' - "C¸ÀÄÛ’.
‘FUÀ 10£Éà vÀgÀUÀw, ¸ÀAVÃvÀ ¨ÉÃqÀ 'EAxÀºÀªÀgÀ §½AiÉÄà tutionUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀ¥Áà' -"C¸ÀÄÛ", "C¸ÀÄÛ", "C¸ÀÄÛ"....

E°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀUÀ9zÀ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÀArzÉÝãÉ.
‘2wheeler PÉÆr¹Ã¥Áà' - "¨ÁåqÀªÀiÁä traffic eÁ¹Û",
'ºÉÆÃVè UɼÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¤ÃªÉà §lÄÖ §¤ßÃ¥Áà' - "EAzÁUÀzÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä" (UɼÀwUÉ CtÚ£ÉƧâ¤zÁÝ£ÉA§ ¨sÀAiÀÄ),
Hair cut ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀ¥Áà' - (ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ) "¯Éà ¤Ã£Éà MAzÀÄ PÀwæ vÀUÉÆAqÀÄ PÀvÀÛj¸À¨ÁgÀÝ-parlour AiÀiÁPÉ? (ªÀÄUÀ¼ÀÄ parlour JAzɯÁè ¸ÀÄwÛ ºÁ¼ÁUÁÛ¼ÉãÉÆà JA§ DvÀAPÀ).
ªÀÄUÀ¼ÀÄ collegeUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸Àé®à ºÉZÀÄÑ PÀ«ÄäAiÀiÁzÀgÀÆ, UÉÃn£À §½AiÉÄà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¦±ÁaAiÀÄ£ÀÄß ºÉUÀ¯ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ PÁAiÉÆà vÀAzÉ. D ºÀÄqÀÄV ¦æÃvÉÆìâjè, UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¹£ÉªÀiÁUÀÆ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÀ ¥Àj¹Üw.

C¸ÀÄÛ zÉêÀgÀ 'PÀÄgÀÄqÀÄ' MAzÉqÉAiÀiÁzÀgÉ, over possesive zÉÊvÀågÀ 'PÀÄgÀÄqÀÄ' E£ÉÆßAzÉqÉ. EªÉgÀqÀgÀ ªÀÄzsÉå composed DVgÀĪÀ ¦vÁªÀĺÀgÀÆ EzÁÝgɤß. DzÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀgÀÄ.
"CgÉ! PÀÄgÀÄqÀÄ JAzÉÃPÉ£ÀߨÉÃPÀÄ? £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ PÁ¼Àf, possessiveness, ¦æÃw £ÀªÀÄUÀ®èzÉ E£ÁßjVgÀ¨ÉÃPÀÄ?’ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß EzÀ£ÉÆßzÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ°è GzÀ㫸À§ºÀÄzÀÄ.
¸Àj. »ÃUÉÆAzÀÄ ¢£À ¨sÀÆPÀA¥ÀªÁ¬ÄvÉA¢lÄÖPÉƼÉÆîÃt. ¤ªÀÄä PÀlÖqÀ E£ÉßãÀÄ 20 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼À°è PÀĹAiÀÄ°QÌzÉ. ¤ªÉÄäzÀÄjUÉà ¤ªÀÄä ªÀÄUÀÄ, ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ DlªÁrÛzÉ. ¸Àé®àªÉà zÀÆgÀzÀ°è ¤ªÀÄä eÉêÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ£É߯Áè ºÉÆwÛgÀĪÀ credit & debit card ºÁUÀÄ ºÀt¢AzÀ vÀÄA©gÀĪÀ ¤ªÀÄä purse PÀÆqÀ PÁtÂÛzÉ. E£ÀÄß 20 ¸ÉPÉAr£ÉƼÀUÉ ªÀÄPÀ̽§âgÀÄ ºÁUÀÄ purse F 3 gÀgÀ°è JgÀqÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤ÃªÀÅ JwÛPÉÆAqÀÄ NqÀ®Ä CªÀPÁ±À«zÉ. ¸Àé®à vÀqÀªÁzÀgÀÆ AiÀiÁgÀÆ G½AiÀįÁjj. K£ÁärÛÃj?
GvÀÛj¸ÉÆ CªÀ±ÀåPÀvɬĮè, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV AiÉÆÃa¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ.

¨ÉâAiÀÄ°ègÉÆà £Á¬Ä £Àj, ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀÄä ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄ,Û ºÉvÀÄÛ, ¦æÃw¬ÄAzÀ PÁ¥ÁqÀÄvÀÛªÉ. §Ä¢Þ eÉëUÀ¼ÁzÀ £ÁªÀÅ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CwAiÀiÁzÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¨É¼É¸ÀÄvÉÛêÉ. ºÁUÁzÀgÉ ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ £ÀªÀÄUÀÆ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ?

ªÀÈzÀÞ£ÁzÀ vÀAzÉAiÀÄ §½ dUÀ¼ÀªÁqÁÛ ªÉÊzÀå£ÁzÀ ªÀÄUÀ ºÉüÁÛ£É, "convent £À°è N¢ìzÀæAvÉ, MBBS ªÀiÁrìzÀæAvÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀAxÁ Hj£À°è ªÀÄ£É PÀnìzÀæAvÉ, ¸ÀéAvÀ clinic UÉ ºÀÆqÀ®Ä ºÀtzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀæAvÉ. EzÉãÀÄ WÀ£ÀPÁAiÀiÁ9£Á? ºÀÄnì¢æ, ºÀÄnìzÀ vÀ¦àUÉ ¨É¼É¹¢æ. CzÀgÀ¯ÉèäzÉ «µÉñÀ?’
ºËzÀÄ. EzÀgÀ°è «µÉñÀªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÆ EzÀ£ÉßÃ, ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÆ, ªÀÄUÀzÉƧâgÀÆ EzÀ£ÉßÃ. K£ÀÄ? £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ ¦æÃwAiÀÄ zsÁgÉAiÉļÉzÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ ¥ÀæPÀÈw ¸ÀºÀdªÁzÀ QæAiÉÄ. vÀ¥ÉàãÀÄ, C¯ÉéÃ?

DzÀgÉ....


PÉƯÉ, zÀgÉÆÃqÉ, CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀV fêÁªÀ¢ü ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À®Ä eÉ樀 ¸ÉÃjzÀ 25gÀ AiÀÄĪÀPÀ, ¥À±ÁÑvÁ¥ÀzÀ°è ¨ÉÃAiÀÄÄvÁÛ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ£É, "J®ègÀAvÉ £À£ÀUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀÆj¢ÝzÀÝgÉ........., D ¸ÀÆj£Àr vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÄA©§âgÀ ªÁvÀì®å zÉÆgÉwzÀÝgÉ........, ¸ÀèªÀiï£À UÀ°èUÀ¼À®è®èzÉ ±Á¯ÉAiÀÄ £Á®ÄÌ UÉÆÃqÉAiÉƼÀUÉ £À£Àß ¨Á®åzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼É¢zÀÝgÉ......."

²PÀëPÀ£ÉƧâ£À£ÀÄß £ÀA© ªÉÆøÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ ¨Á®Q vÀ£Àß ºÁ¸ÉÖ°£À QqÀQ¬ÄAzÀ, JzÀÄjVgÀĪÀ apartment£À CAUÀ¼ÀzÀ°è cycle£À ªÉÄÃ¯É PÀÆvÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß zÀÆqÀÄvÁÛ, ºÀAzÉAiÉÄà vÁ£ÀÆ NqÀÄwÛzÀÝ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉÆgÀUÀÄvÁÛ¼É. UÀAqÀÄ ¢QÌ®èzÉ vÀ£ÀߣÀÄß C£ÁxÁ±ÀæªÀÄzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÉÆߪÉÄä £É£ÉAiÀÄ®Ä AiÀÄw߸ÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄAeÁzÀ PÀAUÀ¼ÀÄ ±Á±ÀévÀªÁzÀ ¸ÀÄR ¤zÉæUÉ eÁgÀÄvÀÛªÉ.

ªÀAiÀĸÁìV ¸ÀÄPÀÄÌUÀnÖzÀ zÉúÀ. ªÀÄ®VzÀÝ eÁUÀ¢AzÀ K¼À¯ÁUÀzÀAvÉ ¸ÉmÉ¢gÀĪÀ PÉÊ PÁ®Î¼ÀÄ. vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ CjªÉà E®èzÀAvÉ vÀ£ÀߣÀÄß vÀĽzÀÄPÉÆAqÉà NqÁqÀĪÀ ªÀÄA¢. J¯Éè®Æè UÀzÀÝ®. PÁgÀt«®èzÉAiÉÄà £ÀUÀÄwÛgÀĪÀ D ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ. D £ÀUÀÄ«£À°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À zÀ¤AiÀÄÆ ¸ÉÃjzÉ JA§ Cj«zÉ DPÉUÉ. ¤±ÀàçAiÉÆÃdPÀ, ¤¸ÀìºÁAiÀÄPÀ¼ÁV ªÀÄƯÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÀ ªÉʱÉåAiÉƧâ¼À ªÀÄ£ÀzÀ¯ÉÆèAzÉà ¨sÁªÀ, 'CªÀiÁä.... ºÀ¸ÀÄUÀƸÁVzÀÝ £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ¤Ã£ÀÄ UÀw¹gÀ¢zÀÝgÉ, ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀAvÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÆ DUÀÄwÛgÀ°è®è.............'

ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀÄaUÉƽ¹, CqÀÄUÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹, ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÆß vÉƼÉzÀÄ, D¦üùUÉ ºÉÆgÀl UÀAqÀ£À£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌlÄÖ, £ÀªÀ ªÀiÁ¸À vÀÄA©zÀ D ¨sÁgÀªÁzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ, KzÀĹgÀÄ ©qÀÄvÁÛ, ªÀÄ£ÉAiÉƼÀ ºÉÆPÀÌ D ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ, £Á¢¤AiÀÄ PÉÊAiÀÄAzÀ eÁjzÀ PÁ¦üAiÀÄ ¯ÉÆÃlªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ £ÀAiÀĪÁV £ÀPÀÌ CvÉÛ, "¸Àé®à Mgɹ ©qÀªÀiÁä" JAzÀgÀÄ. vÀÄn ¦lPÉÌ£ÀßzÉ MgɸÀĪÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä »vÀÛ® PÀqÉUÉ ºÉeÉÓ ºÁQzÀªÀ½UÉ, "xÀÆ, G¦à®è, SÁgÀ«®è, zÀjzÀæ" JAzÀÄ DPÉ ªÀiÁrzÀ G¦àlÖ£ÀÄß .... ªÉÄÃ¯É PÀÄQÌzÀ ªÀiÁªÀ£À D¨sÀ9l, CvÉÛAiÀÄ PÉÆAPÀÆ ¸ÉÃj MªÉÄä vÀ¯É ¢üªÀiï CA¢vÀÄ.
"vÁ¬Ä E®èzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §AeÉAiÀÄgÁPÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ zÉêÀgÉÃ" JA§ AiÉÆÃZÀ£É zÀtÂzÀ ªÉÄÊ ªÀÄ£À¹ì£À¯ÉÆèªÉÄä ºÁzÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ.
D PÀëtzÀ¯ÉèÃ, £ÀªÀªÀiÁ¸À ºÉÆvÀÛ vÁAiÀÄ ªÉÆUÀªÀ¤ßÃUÀ¯Éà £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉA§ vÀªÀPÀzÀ°èzÀAwzÀÝ D fêÀ MªÉÄä ªÀÄUÀ먀 §zÀ°¹vÀÄ. ºÉuÉƧâ½UÉà ¹UÀ§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ D C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄÃ, PÉlÖzÀÝ£ÀÄß AiÉÆÃa¹zÀÝPÉÌ 'CAiÉÆåÃ' JAzÀÄ PÀtÂÚÃjlÖ¼ÁPÉ. JAzÀÆ PÁtzÀ vÁAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß PÀgÀļÀ PÀÄrAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀĪÀ vÀªÀPÀ ºÉZÁѬÄvÁUÀ.

¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÁ¸ÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ w½AiÀÄzÉAiÉÄà zÀ±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄ ©qÀĪÀ F PÁ®zÀ°è, "¤ªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ CUÀvÀå JµÉÆÖà ¤UÀ9wPÀjVzÉ, zÀAiÀÄ«lÄÖ ºÀAa sir JAzÀgÉ CzÀÄ UÁ½AiÀÄ°è ºÉÆêÀÄ ªÀiÁrzÀAvÉAiÉÄà ¸Àj.
vÀ.gÁ.¸ÀÄ gÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è N¢ÝzÀÄÝ £É£À¥ÀÄAlÄ. £ÀªÀÄä ¥ÀƪÀ9dgÀ PÁ®zÀ°,è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß, §AzÀ CwyUÀ½UÉ §r¹, G½zÀzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÉAzÀÄ. DzÀgÉ FUÀ HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉAzÀgÉ, "PÁ¦ü ¨ÉÃqÁé?" JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ, "HlPÉÌ PÀÆvÉÆ̽" JAzÀÄ ¤dªÁzÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ DºÁ餸ÉÆà ªÀÄ£É MqÀwAiÀÄgÀÄ vÀÄA¨Á «gÀ¼À. HlPÁÌzÀgÀÆ £ÁPÁ̸ÀÄ RZÁ9UÀÄvÉÛ. DzÀgÉ £ÀªÉÆä¼ÀUÉà EgÀĪÀ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ºÀAZÉÆÃPÉ ¨É¯É vÉvÀÛ¨ÉÃPÉ?

C£ÁxÁ±ÀæªÀÄPÉÌ EµÀÄÖ ¸Á«gÀ, EµÀÄÖ ®PÀë zÉÃtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆmÉÖ JAzÀÄ »UÀÄΪÀ d£À, MªÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ vÀªÀÄä PÉ®ªÉÃPÉ®ªÀÅ UÀAmÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß D C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, DlªÁqÀÄvÁÛ, ¥ÁoÀ ºÉýPÉÆqÀÄvÁÛ, PÉÊ vÀÄvÀÄÛ w¤ß¸ÀÄvÁÛ, ¯Á° ºÁr ªÀÄ®V¹zÁÝgÉãÀÄ?
vÀAUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÁPÉUÉ £ÁªÉAzÁzÀgÀÆ "GtÄÚ vÁ¬Ä" JAzÀÄ ©¹AiÀiÁzÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁr §r¹zÉÝêÁ?
ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀ ªÀiÁwgÀ°, ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EgÀĪÀ ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÀÄß, vÁ¬Ä ªÀÄ£É vÉÆgÉzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ, vÁ¬ÄAiÀÄ PÉÆgÀvÉ PÁtzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀªÀgɵÀÄÖ ªÀÄA¢?

£Á¤ÃUÁUÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ PÀĤßUÀ¼ÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÉAiÉÄà £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄj, ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁµÀ«gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÉà ¸Àj. £ÀªÀÄäzÀ®èzÀ fêÀUÀ¼À£ÀÄß, £ÀªÀÄäzÉAzÀÄ JzÉUÀ¦à, £Á®ÄÌ ¸À« ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrzÀgÉ vÁ£É ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÀĵÀåvÀé¢AzÀ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvɬÄAzÀ ¥Áæt ªÀÄÈUÀUÀ½VAvÀ ªÉÄïɤ¸ÀĪÀÅzÀÄ?